Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte ve spolupráci s goat media a Veronikou Špokovou!

Na webových stránkách www.goatmedia.cz nabízí své služby Veronika Špoková, uměleckým jménem Veronika Soleil Sluníčková se sídlem na ulici Stroupežnického 122/11, 150 00 Praha 5. Kontaktní údaje na Veroniku jsou dostupné zde.

Tyto všeobecné podmínky upravují používání všech produktů a služeb Veroniky Špokové spojených s goat media, včetně webu „www.goatmedia.com“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky  , Ochrana osobních údajů – GDPR

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK GOATMEDIA (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB VERONIKY ŠPOKOVÉ SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY VERONIKY ŠPOKOVÉ.

Všeobecné obchodní podmínky

Webová stránky Goatmedia, jejch obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací. Pokud vypíše v pokladně pole „Název firmy“, stvrzuje tímto, že v případě vzniknu povinnosti vykázat a odvést daň, povinnost splní v zemi registrace společnosti, pro kterou je služba dodána.

Tyto všeobecné podmínky jsou stanoveny mezi mnou (Veronikou Špokovou) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb Veroniky Špokové, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „Já“, „My“ a „Veronika Špoková“ odkazují na OSVČ Veroniku Špokovou a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách goatmedia.cz a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu Veroniky Špokové. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.goatmedia.cz“ a všechny webové stránky s nimi spojené.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání smlouvy s Námi nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a Uživatelem, který je podnikatelem. Uvedete-li v objednávce své identifikační číslo, berete na vědomí, že pro Vás neplatí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro spotřebitele.

2. Placené služby

2.1 Ceny

Všechny služby mají stanovenou cenu, které mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Přehled cen naleznete na stránce Ceník. Konečné ceny jsou zákazníkovi zobrazeny vždy v nákupním košíku před odesláním objednávky a platby. Neúčtujeme si žádné náklady spojené s dodáním služby/produktu. Pokud zákazník vyplní v pokladně „Název firmy“ a IČO, stvrzuje tímto, že v případě vzniku povinnosti vykázat a odvést daň, povinnost splní v zemi registrace společnosti, pro kterou je služba dodána.

2.2 Objednání Placených služeb

Všechny Naše Placené služby je možné objednat na stránkách www.goatmedia.cz. Pro další informace nebo pro objednání některé z Našich placených služeb se můžete obrátit na Veroniku Špokovou, tel.: +420 735 893 391 a verca@goatmedia.cz.

3. Vlastní doména (placená služba)

3.1 Registrace domény a vlastnictví domény

Fyzická nebo právnická osoba, která přes nás zakoupí doménu, je její zákonný vlastník. Veronika Špoková vstupuje pouze jako technický správce a jako prostředník (agent) mezi Vámi a organizací, která zajistí danou doménu. Pokud se Vy jako majitel domény rozhodnete doménu neobnovit, Veronika Špoková není zodpovědný za případné problémy nebo potíže, které se mohou vyskytnout v důsledku toho, že doména vypršela. Pokud nezajistíte včasnou platbu, můžete o doménu nenávratně přijít, za což Veronika Špoková nenese zodpovědnost. Domény jsou ve výchozím stavu uzamčeny pro transfer. Na žádost majitele domény může být doména odemčena.

3.2 Obnovení domény

Doména může být obnovena kdykoliv od data nákupu až do dne před datem konce platnosti, uvedeného v administraci projektu. Prodloužení domény se považuje za zaplacené, pokud Datum platby předchází dni před datem konce platnosti. Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Jestliže není platba za Obnovení domény provedena včas, spadne doména do karantény (tzv. ochranné lhůty). Doménu je možné z karantény obnovit za poplatek. Přehled poplatků naleznete na stránce Pravidla registrace domén.

3.3 Zrušení registrace domény, odstoupení od smlouvy

Jste-li spotřebitelem, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. 6.5. těchto Podmínek. Tímto nám udělujete výslovný souhlas k tomu, abychom splnili službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě, že předmět smlouvy splníme před uplynutím lhůty pro odstoupení, právo na odstoupení od smlouvy nemáte.

4. Smlouva a zrušení smlouvy

4.1 Smlouva

Koupi služby či produktu můžete realizovat prostřednictvím elektronické objednávky. Návrhem k uzavření smlouvy je zaslání smlouvy o dílo na Vámi uvedený email při objednávce. Smlouva vzniká podepsáním smlouvy o dílo ze strany Uživatele a současně úspěšným dokončením platby. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka, která byla uhrazena na základě faktury, která byla vystavena po první online konzultaci. Možnost odstoupení od uzavření smlouvy podléhá zvláštním podmínkám a pravidlům (viz odstavec 6.5).

4.2 Zrušení smlouvy

Zrušení smlouvy je možné i po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb či jejich změnu (tj. cokoli, co má vliv na funkci Vámi objednané  služby) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při nákupu produktu či šlužby.

4.3 Doba trvání smlouvy

Smlouvy o dílo se uzavírají na dle vzájemné dohody při konzultaci. U domén je minimální délka trvání smlouvy jeden rok (podle podmínek poskytovatele), maximální délka deset let. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta.

4.4 Oprava údajů uvedených v objednávce

V případě, že v elektronické objednávce uvedete chybné údaje, neprodleně Nám tuto skutečnost sdělte na email verca@goatmedia.cz. Prosím berte na vědomí, že tyto změny lze činit pouze ve lhůtě 2 dnů od odeslání objednávky. Po uplynutí této lhůty Váš požadavek nemusí být řádně zpracován.

4.5 Souhlas Uživatele s použitím komunikačních prostředků na dálku

Tímto Nám udělujete souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Metody platby

Placené služby je možné platit bankovním převodem na účet Veroniky Špokové a dalšími způsoby platby, které Vám nabízíme v rámci objednávky před jejím odesláním.

V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka), nikoli Veroniky Špokové.

Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. Veronika Špoková není zodpovědná za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména správně vyplněnému Variabilnímu symbolu.

5.2 Zpracování plateb

Pokud jste zakoupili libovolné služby pomocí bankovního převodu povolujete Veronice Špokové zaslat Vám odpovídající fakturu případně i upomínky v případě prodlení s úhradou. Při úspěšném připsání Vaší platby na účet Veroniky Špokové si ukládáme Vaše platební informace, které mohou být využity pro urychlení Vašeho dalšího nákupu u Veroniky Špokové. Veškeré zpracování plateb probíhá s maximální možnou mírou zabezpečení.

5.3 Datum platby a Datum aktivace

Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.

5.4 Odstoupení od smlouvy, žádosti o vrácení peněz

Máte právo odstoupit od smlouvy na základě podmínek ve Smlouvě o dílo, která vám byla vystavena po konzultaci.

Pokud jste k nákupu placených služeb obdrželi doménu a hosting, odstupujete od smlouvy dle tohoto ustanovení a zažádáte o vrácení peněz až po zaregistrování domény a hostingu, bude Vám vrácena částka odpovídající ceně placených služeb snížena o cenu domény a hostingu.

Pokud se v případě reklamních kampaní třetí strana (Google) rozhodne zablokovat připravenou kampaň z důvodu, že propagovaný produkt/službu vyhodnotí jako sporné, není možné od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. V takovém případě nenese Veronika Špoková odpovědnost za případnou finanční ztrátu Uživatele.

Chcete-li požádat o zrušení objednávky (odstoupit od smlouvy), musíte ve lhůtě pro odstoupení poslat e-mail na verca@goatmedia.cz (viz článek 5). Do emailu uveďte údaje uvedené v objednávce, včetně čísla objednávky a důvodu proč o zrušení objednávky žádáte.

Pro zrušení objednávky placených služeb (odstoupení od smlouvy) v 15denní lhůtě před podpisem Smlouvy o dílo není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete a pomůžete nám tak Naše služby vylepšit.

5.5 Čas a způsob vrácení peněz

Je určen ve Smlouvě o dílo, která bude schválena oběma stranama po vzájemné konzultaci ohledně objednaných služeb na stránkách www.goatmedia.cz

Upozorňujeme, že vouchery (slevové kódy) není možné proplatit za žádných okolností.

6. Používání služeb

V odstavcích 7.1 až 7.8 je definován povolený způsob používání služeb Veroniky Špokové. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

6.1 Obsah

Jako klient Veroniky Špokové se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek, které Veronika Špoková zpracuje žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Veroniky Špokové či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

6.2 Vlastnictví obsahu

Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak zpřístupňovat stránky vytvořené Veronikou Špokovou díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

6.3 Účast na akcích

Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.

7. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Veroniky Špokové, nebo součásti dodávané společně se stránkami Veroniky Špokové, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Veroniky Špokové nebo jejích poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Veroniky Špokové nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

8. Práva z vadného plnění, informace o reklamaci

Odpovídáme za to, že produkty či služby, které vám dodáváme, nemají vady. Zejména odpovídáme za to, že a) produkty či služby mají vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme popsali nebo které očekáváte s ohledem na povahu produktu či služby a na základě reklamy námi prováděné, b) produkty či služby se hodí k účelu, který pro jejich použití uvádíme nebo ke kterému se produkty či služby tohoto druhu obvykle používají, c) produkty či služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) produkty či služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovují požadavkům právních předpisů.

Nemá-li produkt či služba výše uvedené vlastnosti a jste-li spotřebitelem a pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, můžete požadovat:

 • (a) dodání nového produktu či služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti, můžete požadovat jen výměnu součásti;
 • (b) není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy.
 • (c) Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
 • (d) Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu.
 • (e) Právo na dodání nového produktu nebo služby, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete produkt či službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Jste-li spotřebitelem, jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt/služba byl vadný již při převzetí. Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

Reklamaci lze uplatnit elektronicky na kontaktní e-mail verca@goatmedia.cz nebo písemně na adrese Veronika Špoková Sluníčková, Stroupežnického 122/11, 150 00 Praha 5, Česká republika. Jste-li spotřebitelem, po uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste své právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace požadujete, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Jste-li spotřebitelem, o reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V případě reklamace jste povinni poskytovat součinnost. Nedodáte-li Nám požadované podklady nebo neposkytnete součinnost, nebudeme schopni reklamaci posoudit, ani o ní rozhodnout. Po dobu Vašeho prodlení s dodáním chybějících podkladů Nám neběží lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem.

Pokud jste podnikatelem, práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

9. Osobní údaje a soukromí

Na různých stránkách Veroniky Špokové můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Způsob, jakým s osobními údaji zacházíme, najdete podrobně popsaný na stránce Ochrana Osobních Údajů – GDPR. 

Budete-li prostřednictvím našich produktů či služby zpracovávat osobní údaje fyzických osob, ať už z pozice správce nebo zpracovatele osobních údajů, zavazujete se dodržovat pravidla stanovená národní legislativou upravující zpracování osobních údajů, a pokud se na vás vztahuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazujete se dodržovat i toto nařízení.

10. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 7 Podmínek a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Veroniky Špokové a může být provedeno i bez udání důvodu.

Prosím nahlaste neprodleně porušení Podmínek nebo zákonů platných ve Vaší zemi.

11. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Veroniky Špokové a může být provedeno i bez udání důvodu.

12. Omezení odpovědnosti za škodu

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ VERONIKY ŠPOKOVÉ JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY VERONIKY ŠPOKOVÉ JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY VERONIKY ŠPOKOVÉ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE UPLATNÍ V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJE NÁRODNÍ LEGISLATIVA.

12.1 Třetí strany

Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Veroniky Špokové, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Veronika Špoková v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

12.2 Vyloučení záruky

Veronika Špoková vám NEPOSKYTUJE záruku, že:

 • (a) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
 • (b) Vaše užívání služeb a produktů bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
 • (c) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;
 • (d) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny;

v rozsahu, v jakém to umožňuje národní legislativa.Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Veroniky Špokové, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.

Veronika Špoková se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel v rozsahu, v jakém to umožňuje národní legislativa.

13. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 12) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VERONIKA ŠPOKOVÁ, A JEJÍ POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 13.1 AŽ 13.3. v rozsahu, v jakém to umožňuje národní legislativa.

13.1 Všeobecné

Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

 • (a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují;
 • (b) Jakýchkoli změn, které může Veronika Špoková učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
 • (c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb;
 • (d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany;
 • (e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.

13.2 Jurisdikce

Omezení týkající se odpovědnosti Veronika Špoková vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 13.1 jsou platná, ať už Veronika Špoková byla nebo nebyla upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohla či měla být vědoma. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

13.3 Informace poskytované na stránkách Veroniky Špokové

Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

 • (a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku;
 • (b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách Veroniky Špokové, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po OSVČ Veronice Špokové;
 • (c) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím stránek Veroniky Špokové.

14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Uživatel (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Jedná-li se o spotřebitelský spor v oblasti elektronických komunikací, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).

15. Proces neustálého zdokonalování

Kvalita Našich služeb a produktů je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby/produkty neustále zlepšujeme, a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

16. Zpětná vazba

V rámci Našeho závazku k neustálému zdokonalování Našich služeb vítáme připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte nás na verca@goatmedia.cz

17. Úprava našich Webových stránek a E-shopu

Veronika Špoková si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Webových stránek www.goatmedia.cz, případně přerušit provoz Našich Webových stránek www.goatmedia.cz na neomezeně dlouho dobu.

18. Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Veronika Špoková prostřednictvím emailu verca@goatmedia.cz

19. Kodexy chování

Veronika Špoková není ve vztahu k Uživatelům vázán žádnými kodexy chování.

20. Změny podmínek

Veronika Špoková si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto Podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Skutečnost, že byly změněny Podmínky, Vám oznámíme ve formě e-mailu na Vaši e-mailovou adresu, a to alespoň 15 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Nejnovější aktualizovaná verze Podmínek je k dispozici na webových stránkách „www.goatmedia.cz“. Důrazně doporučujeme všem Uživatelům, aby tyto Podmínky pečlivě pročetli. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Menu